Menu Zamknij

Pionierskie działanie Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy SERCE na polu poradnictwa obywatelskiego

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE istnieje w Chorzowie od grudnia 2002 roku. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje od marca 2003. Pierwszymi realizowanymi przez nas zadaniami było prowadzenie Domów Dziennego Pobytu przy ul. 3 Maja i Wolności oraz świetlicy dzielnicowej Chatka przy ul, Ratuszowej. We wrześniu tego samego roku uruchomiono kolejną świetlicę przy ul. Głównej w Maciejowicach.

Od stycznia 2004 roku uruchomiliśmy Punkt Porad Obywatelskich, który był jedną
z 25 placówek tego typu na terenie całego kraju, a zarazem pierwszą pionierską i do tej pory jedyną taką placówką na terenie Chorzowa. Przez prawie 8 lat Punkt Porad Obywatelskich realizował swoje cele poprzez świadczenie bezpłatnego doradztwa, poradnictwa obywatelskiego oraz informacji prawnej dla mieszkańców Chorzowa. Podstawową zasadą było nie wyręczanie osób w rozwiązywaniu problemów, ale wspólne znajdywanie dróg wyjścia z problemu i możliwości uzyskania wsparcia. Zgłaszający się beneficjenci mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych usług informacyjno-doradczych oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu uprawnień do świadczeń zasiłkowych, emerytalno-rentowych ZUS, opieki społecznej i rynku pracy.

Do głównych zadań Punktu Porad należało udzielanie porad i wyjaśnień odnośnie przysługujących obywatelom uprawnień, obowiązujących w prawie procedur, trybów odwoławczych bądź udzielanie informacji o placówkach kompetentnych do pomocy w konkretnych przypadkach życiowych.

Porady obejmowały takie kategorie jak:

 • sprawy mieszkaniowe w tym wychodzenie z zadłużenia czynszowego,
 • praca , bezrobocie,
 • pomoc społeczna – uprawnienia zasiłkowe,
 • problemy rodzinne – rozwody, separacje, przemoc w rodzinie, alimenty;
 • zdrowie – rehabilitacja poszpitalna,
 • ubezpieczenia – świadczenia ZUS, emerytalne, rentowe, wypadkowe;
 • niepełnosprawność – ulgi dla inwalidów,
 • ewidencja ludności – wnioskowanie o wymianę dokumentów;
 • wymiar sprawiedliwości – procedury apelacyjne i pozwy,
 • obywatel a urząd – odwołania od decyzji administracyjnych
 • i inne – sprawy majątkowe, konsumenckie, działalność gospodarcza.

Poradnictwo prowadzone było bezpłatnie, bezstronnie, otwarte dla wszystkich mieszkańców Chorzowa, niezależne i prowadzone rzetelnie. Oprócz poradnictwa beneficjentom był udostępniony sprzęt biurowy w tym: ksero, komputer i fax w celu skompletowania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia zgłaszanych spraw.

Największa ilość osób zgłaszała się po poradę do prawników, którzy doradzali
w kwestiach cywilnych, administracyjnych, procesowych oraz pomagali w redagowaniu pism, wniosków, odwołań i zażaleń.

Wraz z rozwojem poradnictwa obywatelskiego i zapotrzebowaniem na profesjonalizacje działań informatyczni-doradczych, osoby bezpośrednio zaangażowane w realizacje zadania systematycznie wzbogacały wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach, seminariach i warsztatach.

Działania Punktu Porad Obywatelskich były wspierane przez:

 • Urząd Miasta Chorzów poprzez dotację celowa na działanie placówki przy ul. Dworcowej 3/3
 • OPS – poprzez dyżury pracowników socjalnych i skierowania osób do czynności pomocniczych w ramach systemu prac społecznie – użytecznych
 • PUP w Chorzowie – dyżury pracowników pośrednictwa pracy
 • ZUS Chorzów – dyżury pracowników działu zasiłków i świadczeń
 • UŚ Wydział Prawa i Administracji – kierowanie i opieka merytoryczna nad praktykantami ostatniego roku studiów prawa
 • I wiele innych

Od IV kwartału 2007 do końca listopada 2008 roku poszerzono pole działania Punktu Porad poprzez utworzenie Sieci Poradnictwa Obywatelskiego LEX CIVIS. Dzięki temu utworzono placówki filialne w Bytomiu i Katowicach oraz w placówce wiodącej w Chorzowie. W ramach sieci udzielono w samym tylko w do celów skompletowania dokumentówtym kwartale 2007 r. 545 porad z tego dodatkowo w Chorzowie 287. Sieć poradnictwa LEX CIVIS była w całości finansowana przez Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prowadzone były również filie poradnictwa w Siemianowicach, finansowane z budżetu tego miasta.

Od stycznia tego roku została uruchomiona filia Punktu Porad Obywatelskich w nowopowstałym Centrum Inicjatyw Społecznych. Dyżury pełni tam 2 razy w tygodniu prawnik w ramach dotacji przyznanej dla Punktu Porad. Filia ta umożliwia łatwiejszy dostęp do poradnictwa mieszkańcom Chorzowa II.

Punkt Porad Obywatelskich był otwarty na potrzeby mieszkańców codziennie (od poniedziałku do piątku) przez 4 godziny dziennie. Od 2009 roku zadanie było realizowane pod nazwą „Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej – poradnictwo i pomoc mieszkańcom miasta w zakresie przysługujących im praw oraz udzielanie informacji o rynku pracy”. Było to podyktowane włączeniem do projektu Centrum Informacji o Rynku Pracy. Codziennie od godz. 9.00 do 17.00 udostępniane były multimedialne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz mini czytelnia prasy codziennej i czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych z ofertami pracy dla osób bezrobotnych. W Centrum prowadzony był także moduł szkoleniowy, który był realizowany w formie otwartego kursu komputerowego (2 razy w tygodniu) oraz spotkań grupowych m.in. prawne aspekty rynku pracy, warsztaty aktywizujące: kreowanie wizerunku na rynku pracy, konsultacje z doradcą zawodowym. W roku 2009 w CIRPie odnotowano 2498 wizyt, w roku 2010 – 1687 , zaś w I półroczu 2011prawie 400.

Z przeprowadzonych obserwacji oraz bezpośrednich rozmów z beneficjentami wynika, że trudności życiowe mieszkańców miasta to obecnie w coraz większym stopniu skomplikowane i zawiłe problemy natury osobistej i zawodowej. Jedna nierozwiązana komplikacja rodzi następne powikłania, silnie ze sobą powiązane. Zainteresowani poradą niejednokrotnie potrzebowali skorzystać z konsultacji z kilkoma specjalistami lub ponawiali wizytę u doradcy. Zaobserwowano również niską świadomość beneficjentów w zakresie przysługujących im praw wobec instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki.

Chciałabym również przypomnieć, że za innowacyjność naszych działań na polu pomocy społecznej w tym funkcjonowania Punktu Porad Obywatelskich została doceniona w formie Listu Gratulacyjnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej wręczonego uroczyście w listopadzie 2007 roku przedstawicielom naszego Stowarzyszenia w Belwederze.

Oto jak kształtowało się poradnictwo w ciągu tych 8 lat:

RokIlość porad
20041528
20051648
20061980
20072039
20082053
20091970
20101570
I półrocze 2011845
Łącznie13633

śr. 1825 porad na rok

Statystyka z podziałem na rodzaje porad:

Rodzaj poradyRokIlośćRazem za 8lat% do ogółem
mieszkaniowe2004179 11,7
 2005190 11,5
 2006303 15,3
 2007393 19,3
 2008389 19,0
 2009309 15,7
 2010243 15,5
 201195210111,2/15,4
Praca i bezrobocie2004497 32,6
 2005521 31,6
 2006365 18,4
 2007220 10,8
 2008248 12,1
 2009335 17,0
 2010167 10,6
 2011260251330,8/18,4
Pomoc społeczna200415 1,0
 200518 1,1
 200630 1,5
 200725 1,2
 200824 1,2
 200915 0,8
 201017 1,1
 2011101541,2/1,1
Sprawy rodziny2004312 20,4
 2005324 19,7
 2006464 23,4
 2007520 25,5
 2008401 19,5
 2009421 21,4
 2010360 22,9
 2011162296419,2/21,8
zdrowie20045 0,3
 200513 0,8
 200642 2,1
 200762 3,0
 200843 2,1
 200927 1,4
 201025 1,6
 2011112281,3/1,7
niepełnosprawność20045 0,3
 200513 0,8
 200616 0,8
 20075 0,2
 20087 0,3
 200915 0,8
 201015 1,0
 20116820,7/0,6
Ubezpieczenia społeczne2004119 7,8
 2005130 7,9
 2006160 8,1
 2007161 7,9
 2008227 11,1
 2009150 7,6
 2010122 7,8
 20116511347,7/8,3
Sprawy majątkowe2004184 12,1
 2005195 11,8
 2006274 13,8
 2007399 19,6
 2008511 24,9
 2009446 22,6
 2010476 30,3
 201199258411,7/19,0
Wymiar sprawiedliwości200498 6,4
 2005110 6,7
 2006156 7,9
 2007102 5,0
 200884 4,1
 200969 3,5
 201064 4,1
 2011557386,5/5,4
Obywatel a urząd20045 0,3
 200514 0,8
 200663 3,2
 200785 4,2
 200828 1,4
 200919 0,9
 201015 0,9
 2011212502,5/1,8
inne2004109 7,1
 2005120 7,3
 2006107 5,5
 200767 3,3
 200891 4,3
 2009164 8,3
 201066 4,2
 2011618857,2/6,5
Razem20041528 11,2
 20051648 12,1
 20061980 14,5
 20072039 15,0
 20082053 15,1
 20091970 14,4
 20101570 11,5
 2011845136336,2/100

Moi drodzy, to tylko liczby, które w jakiś sposób przedstawiają to, co udało nam się zrobić dla ludzi potrzebujących pomocy. Zwykłe liczby, które można mnożyć, dzielić – po prostu liczyć. Każda z tych liczb to matka, która dzięki fachowej pomocy naszych prawników poradziła sobie z zawiłymi przepisami dotyczącymi swoich dzieci. To ojciec, który sam nie potrafiłby rozwiązać swoich spraw mieszkaniowych. To oszukana, która mogła poznać procedury niezbędne do uzyskania odszkodowania. Za każdą z tych cyfr stoi człowiek. Cieszymy się, że my – nie będący liczbami sprawiliśmy, że można było na nas liczyć. Ponieważ dla nas nikt nie jest zerem.

Punkt Porad to jak już wspominałam na początku jedno z wielu realizowanych przez nas zadań, aż trudno jest to sobie wyobrazić, że 30 czerwca br ta tak łatwo dostępna dla mieszkańców placówka ze względu na jej usytuowanie w samym centrum miasta, przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych zaprzestanie swojej działalności. No cóż tak jak w piosence , cos się kończy, coś się zaczyna. Chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować tym, którzy na co dzień wczuwali się w problemy mieszkańców i najlepiej jak potrafili służyli im pomocą. Dziękuję prawnikom, doradcom z dziedziny ubezpieczeń społecznych, pomocy socjalnej, pośrednictwa pracy , w szczególny sposób dziękuję tym, którzy byli z nami wspierali nas i nieśli pomoc od samego początku działania naszej placówki; a byli to pp. Feliks Biskup, Krzysztof Sopel i Piotr Kozak. Dziękuję Dyrektorom placówek, które na co dzień z nami współpracowały; Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Dyrektor Chorzowskiego Oddziału ZUS oraz Urzędowi Miasta Chorzów za finansowe wspieranie tego zadania.

Prezentacja do pobrania