Menu Zamknij

Promocja Równych Szans

Zapraszamy do udziału w projekcie pracowników, członków, wolontariuszy organizacji, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz integracji społecznej.

’PROMOCJA RÓWNYCH SZANS’

Celem jest promowanie aktywnej integracji społecznej, poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w aktywne działanie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2014r. do 30 czerwca 2016r.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w:

  • Coachingu
  • Warsztatach motywacyjno-integracyjnych
  • Konferencjach dotyczących aktywnej integracji
  • Szkoleniach „Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym”
  • Indywidualnym doradztwie psychologicznym

Coaching

Dla każdego uczestnika przewidziano średnio po 3 godziny coachingu. Każdy UP zostanie objęty indywidualnym coachingem mającym na celu zidentyfikowanie słabych i mocnych stron oraz korekcje nieefektywnych zachowań na gruncie zawodowym i społecznym. Uczestnicy przy wsparciu coacha stworzą Indywidualny Plan Rozwoju. Sesje coachingowe pozwolą na zbudowanie w uczestnikach projektu pewności siebie, a także pokażą jak stosować narzędzia coachinogowe w kontakcie z klientem danej organizacji – będzie to stanowiło proces przygotowawczy do zaktywizowania członków organizacji a także wzmocni ich warsztat.

Warsztaty motywacyjno-integracyjne

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach motywacyjno-integracyjnych. Każdy warsztat będzie trwał 10 godzin lekcyjnych. Zakres: praca w zespole, proaktywne zarządzanie projektem w grupie, umiejętność negocjacji, umiejętność prezentacji i wyrażania opinii, umiejętność oceny i identyfikacji swoich silnych i słabych stron i oceny ryzyka, asertywność (podwyższenie kwalifikacji szczególnie poszukiwanych na śląsku: umiejętność pracy zespołowej, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność i kreatywność).

Konferencja I

W 2015 roku zostanie zorganizowana konferencja promująca aktywną integrację społeczną. Na konferencji będą poruszane zagadnienia dotyczące aktywnej integracji osób niepełnosprawnych. Planujemy aby patronat nad tą konferencją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej. Podczas konferencji omówione będą nowe formy integracji społecznej ich zastosowania, a także „dobre praktyki”. Konferencja będzie sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń.

Konferencja II

II konferencja będzie odbywać się w 2016 roku. Jej celem jest promocja aktywnych metod integracji społecznej jako kluczowej metody ograniczenia wykluczenia społecznego. Poruszane będą również zagadnienia dotyczące integracji osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji omówione będą nowe formy integracji społecznej, w tym: usług i instrumentów o charakterze zatrudnieniowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym. Konferencja będzie sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń. Podczas tej konferencji planujemy również zorganizować warsztaty panelowe.

Szkolenie – jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny. Zakres: pomoc członkom stowarzyszeń, pracownikom organizacji pozarządowych jak radzić sobie z tym trudnym elementem jakim jest wypalenie zawodowe.

Doradztwo psychologiczne

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać średnio z 2 godzin indywidualnego doradztwa psychologicznego. Poradnictwo pozwoli na nabycie podstaw umiejętności psychospołecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zaznajomienie się z metodami oraz technikami radzenia sobie z trudnymi (również stresogennymi) sytuacjami w życiu zawodowym i osobistym. Pozwoli to także na praktyczne zastosowanie narzędzia aktywnej integracji społecznej takiego jak doradztwo psychospołeczne.


Zgłoszenia można dokonywać w biurze projektu:ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów
e-mail: chspserce@gmail.com
tel.: 32 245 86 84

Fanpage na Facebooku


Pliki do pobrania


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS na lata 2014-2020