Menu Zamknij

RODO

RODO

Zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dn. 10.05.2018 poz. 1000; z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE, mający siedzibę w 41-500 Chorzów ulica Powstańców 70/3.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA – Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email chspserce@gmail.com, telefon 32 307 53 29 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w CHSP SERCE jest Pan Dariusz Mierzwa, tel. +48 601 716 403, e-mail: d.mierzwa@graficom.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA – Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących w administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 (pkt c-f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH – Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych. Okres przetwarzania jest niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH – Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji, Służbom Specjalnym oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

Podczas przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

PRAWO DO OGRANICZENIA i ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA – W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH – Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji, realizacji zgłoszenia lub obowiązku informacyjnego.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w CHSP SERCE, mające siedzibę w 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3 oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.