Menu Zamknij

Seniorzy – Wiedza i Doświadczenie

Projekt „Seniorzy – wiedza i doświadczenie” współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

Biuro Projektu:

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3, tel./fax 32 245 86 84 mail: chspserce@gmail.com www: chspserce.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „SENIORZY – WIEDZA I DOŚWIADCZENIE”

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową

Działanie 2. Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób starszych

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

Projektodawca – Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”

Uczestnik/Uczestniczka – osoba biorąca udział w projekcie,

 1. Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz warunki udziału uczestników projektu „Seniorzy – wiedza i doświadczenie” realizowanego przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” z siedzibą przy ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów zwanego dalej Beneficjentem na podstawie oferty nr 4950.
 2. Projekt obejmuje swym zasięgiem Chorzów, Katowice, Rudę Śląską, Świętochłowice, Bytom, Siemianowice Śląskie i Piekary Śląskie.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014 – 2020.
 4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie projektodawcy.
 5. Uczestnictwem w projekcie objętych zostanie 75 beneficjentów w tym 65 osób w wieku 60+ zamieszkałych w miastach wyszczególnionych w pkt. 3. Będą to osoby nieaktywne zawodowo.
 6. Projekt realizowany jest od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.
 7. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia, zwiększenie aktywności oraz pogłębienie dialogu międzypokoleniowego, zwiększenie różnorodności i atrakcyjności oferty zajęć rekreacyjnych oraz zacieśnienie integracji międzypokoleniowej, podniesienie kompetencji językowych.
 8. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:
 1. Kurs języka angielskiego: 80 godz dla każdej grupy
 2. Zajęcia ze zdrowego trybu życia: 16 godz. zajęć dla każdej grupy
 3. Wyjazdy integracyjne
 4. Zajecia psychologiczne – coaching: 2 godz.indywidualnie

§2

Status Uczestników/czek projektu

1. Uczestniczką/kiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) osoba nieaktywna zawodowo

b) w wieku 60+;

c) mieszkająca na terenie miast wyszczególnionych

2. Podczas rekrutacji nie będzie brana pod uwagę płeć, sytuacja materialna, przekonania religijne.

3. Preferowane będą osoby niepełnosprawne.

4. Do udziału w projekcie uczestnicy będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń

5. Kandydat/ka na Uczestnika/czkę Projektu musi spełniać wymogi określone w § 2 pkt 1 na dzień

przystąpienia do projektu tj. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 3

Rekrutacja do Projektu

 1. Za przeprowadzenie rekrutacji Uczestniczek/ów do Projektu odpowiedzialny jest Koordynator oraz Pracownik biura projektu
 2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły, do momentu zrekrutowania wszystkich 5 grup wraz z listami rezerwowymi (tj. 15 osób do każdej grupy + 3 osoby na liście rezerwowej). Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
 3. Projektodawca może wznowić proces rekrutacji w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie większej liczby Kandydatów/tek.
 4. Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej projektodawcy w zakładce Projekt ASOS
 • www.chspserce.pl
 • e -mailem na adres: chspserce@gmail.com
 • listownie na adres Projektodawcy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3
 • lub osobiście – w siedzibie Projektodawcy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

5. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest jedynie zgłoszeniem chęci uczestnictwa w Projekcie i nie przesądza o zakwalifikowaniu do projektu.

6 . Projektodawca poinformuje Kandydatów/ki o zakwalifikowaniu do projektu co najmniej 7 dni przed

rozpoczęciem zajęć. Powyższy zapis nie dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu
z listy rezerwowej.

7. Kandydaci/tki z list rezerwowych zostaną zaproszen do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków uczestnictwa przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

§ 4

Uczestnictwo w Projekcie

 1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne.

3. Uczestnicy/czki zobowiązani są podpisać deklarację uczestnictwa oraz przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Uczestnik/czka zostanie wykluczony/a z udziału w Projekcie.

4. Osoby przystępując do projektu są zobowiązane przedstawić oświadczenie, że są nieaktywne zawodowo.

5. Uczestnik/czka projektu zobowiązana/y jest do regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych dla niej/niego w projekcie, potwierdzanych każdorazowo podpisem na liście obecności. Dopuszcza się nieobecność wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach z ważnych przyczyn. Nieobecność nieuzasadniona powyżej 5 dni będzie skutkowała skreśleniem z listy uczestników projektu

6. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a informować Biuro Projektu lub organizatora zajęć o każdej nieobecności w trakcie udziału w projekcie przed prowadzonymi zajęciami. Informacja powinna zostać przekazana w formie e-mailowej, na adres 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3 lub telefonicznie 32 245 86 84 w godzinach od 9.00 do 18.00

7. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Projektodawcy o wystąpieniu okoliczności skutkujących przerwaniem udziału w projekcie.

§5

PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:

a. wsparcia personelu projektu

b. zgłaszania uwag dotyczących form zajęć, spraw organizacyjnych, w których uczestniczy, bezpośrednio kierownika projektu lub Pracownikowi Biura Projektu projektu

c. otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;

d. poczęstunku podczas wyjazdów integracyjnych;

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2014r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.
 2. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz jego zapisów.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektodawcy www.chspserce.pl oraz w Biurze Projektu.
 1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.